Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Umělecké školy

KALD AMU

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studium kombinuje otevřené formy vycházející z divadelní avantgardy a zároveň progresivně aplikuje českou loutkářskou tradici.

Studijní programy Katedry alternativního a loutkového divadla se zaměřují na průzkum samotné podstaty toho, čemu říkáme divadlo, jak může být vnímáno, jakou společenskou funkci v dnešní době může plnit, kam může směřovat a vyvíjet se, kde jsou jeho hranice, či kam až přesahuje.

Studium zde vychází na jedné straně z mnohaleté pedagogické zkušenosti loutkářsky orientované vysoké školy, na druhé straně se opírá o tendence, které mají své kořeny v divadelní avantgardě a v hnutí “otevřeného divadla”.

Kromě řemeslných dovedností, teoretického a historického vzdělání, se katedra zaměřuje na zkoumání oblastí prvotních divadelních funkcí, prověřuje dělení na tradiční divadelní profese – režii, dramaturgii, scénografii, herectví, kostýmní návrhářství, hudbu či tanec, se zvláštním důrazem na kolektivní práci, v níž se právě tyto profese narušují, překrývají, prolínají a dehierarchizují, a to zejména v rámci zkušebního procesu, který chápeme jako jádro divadelní tvorby.

Tyto postupy se zkoumají v oblastech figurativního a loutkového divadla, DIY (do it yourself), happeningu, performance, tance, výtvarného projevu, soudobé hudby nebo například hudebního, dokumentárního, politického nebo čistě fyzického divadla nebo naopak divadla archaického a mimoevropského. Divadelní principy jsou rozšířeny o přesah k rozhlasovým či hudebním kompozicím nebo experimentálnímu filmu, neboť divadlo nemusí mít svoji scénu pouze v divadelních budovách a může své principy přenášet i do jiných uměleckých forem a naopak – inspirace a postupy z jiných forem se pokoušet transformovat do scénického jazyka. Inspiračním zdrojem tak nemusí být pouze dramatická literatura, ale například vědecké studie a objevy z oblasti botaniky, mineralogie, alchymie a hermetických nauk, filosofie nebo psychologie stejně jako například matematiky, obskurní kinematografie, románů, poezie, esejů nebo traktátů a kronik, jazzu, barokní hudby nebo metalu.

Společným teritoriem studia je tedy divadlo postdramatické, autorské, postspektakulární, loutkové, objektové, ale i fyzické. Více než na studium zavedených postupů a řemeslných zákonitostí je brán zřetel na prostor pro tázání se a hledání jiného či nového jazyka. Divadlo není něčím absolutně poznaným, je prostorem pro neustále nutné definování sebe sama. Má-li být živé, musí být současné divadlo spíše otázkou než ověřeným uměleckým žánrem, stejně jako jednotlivé profese jako režie nebo scénografie nejsou samotným cílem studia, který musí být dokonale ovládnut.

Důležitým aspektem je kromě samotného studia divadelního nebo performativního jazyka společné a otevřené studium studentů všech klíčových oborů se vzájemným sdílením zkušeností a vědomostí a vzájemnou reflexí vlastní práce. Důraz je kladen také na historii divadla, aktuální teoretické znalosti a teatrologický aparát jako nezbytný kontext, jehož obeznámenost se s praktickými úkoly a scénickými projekty komplementárně doplňuje.

Adresa:
Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-alternativniho-a-loutkoveho-divadla/

Telefon: +420 234 244 271

Skype: kald.damu

Facebook
stránky Klauzurního festivalu PROCES

Vedoucí katedry: Jiří Havelka, Ph.D.

E-mail: jiri.havelka@damu.cz
Telefon: 234 244 270

FAMU

Filmová a televizní fakulta AMU

FAMU, založená v roce 1947 a vybudovaná nejvýznamnějšími českými filmaři té doby, je jednou z nejstarších filmových škol v Evropě. Počátkem 60. let 20. století byla FAMU líhní mladých umělců, kteří později vešli ve známost jako Česká nová vlna. Ta představovala do té doby nejvýznamnější přínos světové kinematografii a Československu vynesla – mimo jiné – dva Oskary za nejlepší zahraniční filmy. Dnes je FAMU na seznamu 15 nejlepších mezinárodních filmových škol, který každoročně zveřejňuje časopis The Hollywood Reporter, a její studenti, pedagogové a absolventi dosahují mnoha úspěchů doma i v zahraničí.

FAMU je zakládajícím členem mezinárodní asociace filmových a televizních škol CILECT, Evropské ligy uměleckých škol (ELIA), Evropského uskupení filmových a televizních škol (GEECT) a Evropské filmové akademie, a dále institucionálním členem České společnosti pro filmová studia (CEFS). FAMU hraje významnou úlohu při zapojování svých pedagogů a výzkumníků do mezinárodních odborných organizací a spolupracuje s Českou televizí i zahraničními televizními společnostmi. FAMU je rovněž institucionálním členem Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.

FAMU má šest akreditovaných studijních programů a jedenáct kateder, které vyučují 12 oborů v češtině a 4 obory v angličtině. Katedrami FAMU jsou: Katedra režie (KR), Katedra dokumentární tvorby (KDT), Katedra kamery (KK), Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD), Katedra animované tvorby (KAT), Katedra zvukové tvorby (KZT), Katedra střihové skladby (KSS), Katedra produkce (KP), Centrum audiovizuálních studií (CAS), Katedra fotografie (KF) a FAMU International (FI).

Adresa:  Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1

Telefon:  +420 234 244 311
famu@famu.cz

Děkan FAMU:  Mgr. Zdeněk HOLÝ

E-mail: zdenek.holy@famu.cz
Telefon: 234 244 302