Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Přehled loutkářských sbírek v České republice

Loutkářské sbírky jsou – díky mimořádnému postavení, které loutkové divadlo zaujímalo v celé české kulturní historii – zastoupeny v řadě regionálních muzeí. Nejucelenější sbírky mohou badatelé i laická veřejnost najít především na těchto místech:

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi  

Základem sbírky Muzea loutkářských kultur v Chrudimi se stala soukromá sbírka prof. PhDr. Jana Malíka (1904–1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele. Sbírka Jana Malíka má své základy již ve sbírce Jindřicha Veselého, významného propagátora loutkového divadla za 1. republiky, kterou Jan Malík nadále rozšiřoval. Jan Malík také pomohl zorganizovat, aby jednotlivá národní centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA darovala muzeu loutky ze svých zemí (z Belgie, Bulharska, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, NDR, NSR, Polska, Rakouska, Rumunska, SSSR – Ruska, Švédska, Velké Británie.) Za dobu existence muzea se pak sbírka značně rozrostla a je stále doplňována. Dnes vlastní muzeum kolem 50 000 sbírkových předmětů. Do sbírky kromě loutek patří také scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie.

Muzeum dokumentuje nejen vývoj českého loutkářství ale také různé podoby loutkového divadla ve světě, které prezentuje výstavní i publikační činností. Sbírka MLK je rozdělena na několik podsbírek, nejvýznamnější je ta, jež je věnovaná samotným loutkám. Sbírka loutek čítá na 9 000 kusů pocházejících z různých koutů světa. K nejstarším loutkám patří marionety tradičních lidových loutkářů z 19. století. Podle archivních pramenů bylo již na konci 18. století v Čechách a na Moravě na 85 marionetářů, ke kterým již patřili zástupci později významných loutkářských rodů, jako byli Kopečtí, Maiznerové, Kočkové, Dubští. Každý loutkář vlastnil soubor loutek nejméně kolem 15 kusů a některé z nich se nachází ve svírce MLK. Ze zahraniční části sbírky můžeme jmenovat soubor loutek vietnamského vodního loutkového divadla nebo například kolekce stínových loutek z Asie a také Francie.

Do sbírky patří i nemalé množství loutek pro rodinná loutková divadla. Tento fenomén přišel na počátku 20. století, kdy se rodinná loutková divadla těšila veliké oblibě. Byla vyráběna sériově i podomácku. Zároveň se v loutkách první poloviny 20. století odrážejí nové tendence moderních uměleckých směrů, jako byl kubismus a impresionismu, a prosazuje se vysoká míra stylizace.  V tomto období byl vytvořen Spejbl a Hurvínek, začal tvořit Jiří Trnka (známý scénárista a režisér animovaných loutkových filmů) a mnoho dalších významných osobností.

Své místo mají také loutky z amatérských a profesionálních loutkových scén působících na našem území po druhé světové válce a s nimi spojená jména jako např. František Vítek, Pavel Kalfus, Petr Matásek, Alois Tománek apod.

Kromě výše zmíněné podsbírky loutek se v MLK nachází podsbírka Scénografie, ta obsahuje velké množství dekorací a rekvizit pro rodinná loutková divadla, návrhů scén a především malovaných opon kočovných lidových loutkářů z 19. století. Podsbírka Výtvarná díla obsahuje velké množství výtvarných návrhů loutek, scén, originály i reprodukce s loutkářskou tématikou, plakáty a trojrozměrné artefakty. Ve sbírce je několik ceněných originálů od významné české malířky Toyen, Jiřího Trnky, Lotte Reiniger, Jiřího Krohy, Oty Bubeníčka a dalších.

V MLK se rovněž nachází Archiv, který obsahuje velké množství materiálu především české provenience. Velkou část tvoří programy, pozvánky a textové plakáty k inscenacím, loutkářským přehlídkám a festivalům. V menším množství, přesto významném, jsou zde uchovávány rukopisy her (jeden z nejstarších rukopisných záznamů hry Truchlohra o hraběnce Genovefě z Brabantu z roku 1834), korespondence loutkářů, jejich osobní doklady jako např. cestovní knížky a doklady o živnosti. Podsbírka Fotografie je největší podsbírkou Muzea loutkářských kultur, čítá přes 16 000 sbírkových předmětů. Sbírkové předměty mapují pomocí fotografií fenomén loutkářství od počátku 20. století až po současnost. Konkrétně můžeme v podsbírce najít fotografie a diapozitivy z představení, festivalů, výstav, fotografie významných osobností z loutkářského světa, loutek, loutkových divadel a jejich inscenací. Mimo fotografie obsahuje tato podsbírka menší množství filmů a videozáznamů.

Ve sbírce MLK můžeme také najít podsbírku Zvukových záznamů s gramodeskami, magnetofonovými páskami a kazetami, kompaktními disky, které obsahují pohádky, hudbu a písně vztahující se k loutkovému divadlu, různé zvukové efekty, záznamy inscenací a rozhovory. Nejmenší a nejnovější podsbírkou je Sbírková knihovna, která obsahuje zvláště vzácné a z loutkářského hlediska významné publikace.

Kontakt:  Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Břetislavova 74
537 60 Chrudim
+420 469 620 310
puppets@puppets.cz
facebook/mlk.cr

 Mgr. Simona Chalupová, ředitelka

+ 420 469 620 310  |  + 420 734 757 813

simona.chalupova@puppets.cz

Národní muzeum

Divadelní oddělení NM

Divadelní oddělení Národního muzea pečuje o divadelní sbírku, uloženou v depozitářích v Terezíně. Dokumentuje historii českého divadla v Čechách a na Moravě, zejména v 19. a 20. století, ale také v současnosti. Registruje také produkci divadla jinojazyčného, především německého. Spravuje rovněž Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích.

Kontakt:  Mgr. Šaldová Lenka, PhD.

Zástupkyně vedoucího oddělení

lenka_saldova@nm.cz

224 497 128

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice

Expozice české loutky a cirkusu

Expozice odhalující svět loutkového divadla, cirkusu a kouzel v půvabném renesančním domě

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice

E-mail: loutky_cirkus@nm.cz Telefon: 388 385 716

První část expozice je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky.

Přímo v expozici je možnost zhlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách. Ve druhé části – v jediném cirkusovém muzeu v Čechách jsou vystaveny nejen plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou.

Ve filmových ukázkách ožívají v rukách předních českých kouzelníků vystavené kouzelnické rekvizity a aparáty (nejstarší z počátku 19. století). V žádném jiném českém muzeu není vystavena historická putovní atrakce – panoptikum s voskovými hlavami historických osobností i s pohyblivou mořskou pannou.

E-mail: loutky_cirkus@nm.cz

Telefon: 388 385 716

Moravské zemské muzeum

Oddělení dějin divadla

Adresa:
Kapucínské nám. 8,
659 37, Brno
tel.: +420 533 435 256
e-mail: divadelni(zav.)mzm.cz

Vedoucí oddělení:  PhDr. Jaroslav Blecha

Výzkum, dokumentace a hodnocení přeměn českého loutkového divadla (loutkářské rody, kočovné loutkové divadlo, amatérské rodinné a spolkové loutkové divadlo). Dále srovnávací výzkum a mapování českých loutkářských sbírek s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách jejich tvarosloví a technologie.

Historie kočovných marionetářů, spolkových divadel (především firmy Münzberg, Modrý-Žanda a Jeka) a současnost profesionálního divadla na Moravě.

tel.: +420 533 435 256
e-mail: jblecha(zav.)mzm.cz

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955. Spravuje sbírku teatrálií (ponejvíce moravik), která původně vznikala zásluhou Družstva českého Národního divadla v Brně od roku 1881. Po zániku družstva v roce 1948 bylo správou sbírky pověřeno Moravské muzeum v Brně, kam byly předměty roku 1951 přemístěny (cca 22000 ks). V roce 1955 byl zřízen divadelní referát při hudebně-historickém oddělení, od 1. dubna 1957 bylo pracoviště osamostatněno jako divadelní oddělení. Poté začala být sbírka budována a spravována systematicky, doplňována vlastní akviziční činností. Větší část sbírkového fondu pochází z 19. a 20. století. Malý počet předmětů má původ i v 18. století (divadelní cedule). V současné době pracoviště spravuje více než 87 tisíc sbírkových předmětů a odbornou specializovanou knihovnu o 14000 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům v oboru, ne laické veřejnosti.
Posláním pracoviště je studium, dokumentace, vědecké hodnocení dokumentů, zveřejňování poznatků a osvětová činnost v oblasti divadla na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního (zčásti i ochotnického) divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla.

Historie kočovných marionetářů, spolkových divadel (především firmy Münzberg, Modrý-Žanda a Jeka) a současnost profesionálního divadla na Moravě.