Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Zpráva o činnosti Českého středisko UNIMA v roce 2016

Jako každý rok na jaře České středisko UNIMA informovalo o oslavě Světového dne loutkového divadla (21. březen). Autorem poselství, které středisko distribuovalo do divadel a o kterém informovalo tisk, byl počátkem roku zemřelý Prof. Henryk Jurkowski. Generální sekretariát UNIMA se tak symbolicky rozloučil a vzdal poctu jedné z nejvýznamnějších osobností z oboru.

Během celého jara 2016 se naše středisko připravovalo na Kongres UNIMA ve Španělsku. Nakonec do Tolosy a San Sebstiana, kde kongres probíhal, vypravilo tříčlennou delegaci Radů UNIMA (Nina Malíková – předsedkyně střediska, Stanislav Doubrava a Jaroslav Blecha) s cílem posílit prestiž našeho střediska a docílit zastoupení v exekutivě, ale i v některých dalších odborných komisích. Byla připravena obsáhlá zpráva o činnosti českého střediska UNIMA v uplynulých 4 letech, kde byly představeny uskutečněné projekty a další aktivity střediska. V přímém vystoupení česká delegace (jmenovitě Nina Malíková) seznámila plénum s projektem připravovaným Českým střediskem k 90. výročí založení UNIMA v Praze „UNIMA’s historical contribution to the acknowledgement and development of puppetry art around the world (in the 20th and 21st century)” o jehož podporu požádala jak budoucí generální sekretariát, tak budoucí Publikační komisi, Komisi pro kulturní dědictví i Komisi pro vědecký výzkum. Po vytvoření těchto komisí snaše středisko obdrželo příslib podpory od nově zvolených předsedů těchto komisí s tím, že čekají na konkrétní a podrobnější popis celého projektu.

Naše reprezentace byla úspěšná, ve volbách byl Stanislav Doubrava výrazným počtem hlasů zvolen do exekutivy UNIMA, dále se stal předsedou Statutární komise, Jaroslav Blecha členem komise Komise pro vědecký výzkum a Nina Malíková členkou Publikační komise a Komise pro kulturní dědictví. Kongresu se zúčastnila i ředitelka Muzea loutkářských kultur, členka předsednictva českého střediska, která společně s českou delegací představila na setkání účastníků Kongresu vyhrazeném přehledu činnosti jednotlivých středisek novou podobu muzea. Nina Malíková na setkání zástupců loutkářských časopisů referovala o historii i současné koncepci časopisu Loutkář. Obě vystoupení doplnila na Kongresu pohled na aktivity českého loutkářství usilujícího o zápis na seznam nehmotných kulturních statků UNESCO.

České středisko UNIMA a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář  (ve spolupráci  Divadlem Minor, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy) uspořádaly v Divadle Minor 26. ročník oborové přehlídky PŘELET NAD LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM ( 4.- 6. 11.2016 ). V jeho rámci se divákům představilo 16 inscenací a podrobnější zprávu o něm naleznete ve čtvrtém čísle časopisu Loutkář 4/2016, na webových stránkách časopisu Loutkář www.loutkar.eu i na stránkách Přeletu www.prelet.cz .

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo hlasování odborné veřejnosti  o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi udělilo putovní oborovou cenu Erik, kterou tentokráte získalo Naivní divadlo Liberec za inscenaci Čechy leží u moře.

Předmětem několika posledních schůzí předsednictva byly úvahy o větší propagaci činnosti Českého střediska, zájem o nové členy, a samozřejmě ofenzivní příprava na reprezentaci českého loutkářství na Kongresu UNIMA, který se konal 28. 5.- 3. 6. 2016 ve španělském San Sebastianu a Tolose. Na poslední schůzi předsednictva se zevrubně probírala jak současná situace v UNIMA, kde vzniklo několik nových komisí (Komise pro mladé, tři komise zahrnující Severní, Střední a Jižní Ameriku!!!, Komise pro sociální spravedlnost), tak přípravy na 90. Výročí založení UNIMJA v Praze (1929). Při této příležitosti se počítá jak s publikací přibližující vznik organizace (její poválečné znovuobnovení v r. 1957 v Praze a významný kongres v r. 1969 rovněž v Praze), tak s výstavou dokumentujíc vznik a význam této organizace pro vývoj loutkářství ve 20. století a konečně i s mezinárodní konferencí při Pražském quadriennale (6.- 16.6.2019)se stejnou tématikou rozšířenou navíc o současnou situaci a perspektivy  UNIMA ve světě různých loutkářských kultur. Určitým dluhem českého střediska zůstává větší přehled o současné členské základně a informovanost členů o aktivitách UNIMA, které mohou být přínosem zejména pro nové mladé členy (možnost stipendií a účasti na festivalech a workshopech v rámci komisí UNIMA). Dalším úkolem je zahájení prací na všech třech výše uvedených námětech spojených s 90. výročím založení UNIMA (publikace, výstava, konference) a oslovení dalších středisek UNIMA pro spolupráci na jejich doplnění. S generálním sekretariátem proběhly koncem listopadu v Tolose (25.- 30.11.2016) konkrétní debaty na organizačním i finančním podílu celé mezinárodní organizace UNIMA na oslavách. České středisko UNIMA na jednáních zastupovala Nina Malíková. O užší spolupráci na těchto aktivitách projevilo zájem nejen Slovenské středisko UNIMA, ale i další střediska UNIMA (Slovinsko, Belgie, Holandsko).

Klub UNIMA

Po delší pauze se uskutečnil 18.11.2016 v Říši loutek další Klub UNIMA věnovaný publikaci Jana Nováka Fenomén českého loutkářství, což je studie mapující historii 84 nejstarších českých loutkářských souborů, které jsou skutečným fenoménem svého druhu a jejich kontinuální existence jedním z pádných důvodů pro zařazení českého loutkářství na seznam nehmotných kulturních statků UNESCO. Kromě křtu této publikace v přítomnosti jubilujících souborů, byly na program večera zařazeny i aktuality z činnosti UNIMA, zpráva o připravovaných oslavách v roce 2019, a také informace o Kongresu UNIMA (poprvé v dějinách UNIMA je na postu generálního sekretáře žena – paní Idoya Otegui ze Španělska, prezidentem byl znovu zvolen pan Dadi Padumjee z Indie). Obrovská účast jubilujících souborů i hostů byla znovu důkazem zájmu amatérských loutkářů o setkávání se, o obnovení jejich kolektivního členství v UNIMA a zároveň příležitostí k popularizaci činnosti Českého střediska. Při oslavách 90. výročí založení UNIMA je třeba s jejich aktivní účastí rozhodně počítat.

České středisko UNIMA na webových stránkách http://unima.idu.cz/cs/ kromě zpráv o své činnost informovalo české středisko o probíhajících loutkových výstavách, festivalech,  grantových možnostech, členství aj. Opět bylo zajištěno otiskování informací z Českého centra UNIMA i ze zahraničí na stránkách časopisu Loutkář (zejména v čísle 3/2016 o Kongresu UNIMA).

Výbor Českého střediska tvoří: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Simona Chalupová, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Lenka Šaldová.