Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Zpráva o historii a současnosti Českého střediska UNIMA

ČESKÉ CENTRUM UNIMA

Historie                                                                                                              

Historickou skutečností, na kterou jsou čeští loutkáři patřičně hrdí, je fakt, že zrod UNIMA je neodmyslitelně spjat právě s jejich aktivitami.UNIMA byla založena v r. 1929 ( 20. května ) v prostorách loutkové scény Říše loutek umístěné v nově otevřené budově Městské knihovny v Praze. Spontánnímu založení mezinárodní loutkářské organizace bezprostředně předcházel v Praze Sjezd loutkářských pracovníků a velká loutkářská výstava za účasti českých loutkářů a jejich zahraničních hostů . Tyto dvě pro historii moderního českého loutkového divadla významné události byly skutečným impulzem a zároveň i důkazem, že pro loutkové divadlo nastal moment, aby zviditelnilo své postavení a kulturní poslání ve světě. Čeští loutkáři (tehdy ještě bez vytvořeného národního centra, které vzniklo až po r. 1957) hráli tedy velkou roli při počátečním ustavení i programu této – tehdy ještě malé a víceméně na Evropu zaměřené organizace. Také po válečné pauze po II. světové válce to byli znovu čeští loutkáři, kteří iniciovali znovuobnovení činnosti UNIMA (památný kongres v r. 1957 v Praze) a pokusili se tím prolomit tehdy existující železnou oponu mezi Východem a Západem. Tím, že UNIMA nebyla jako pojem českým loutkářům věcí neznámou (pro její popularizaci hodně vykonal ve funkci jejích předsedů i generálních sekretářů dr. Jindřich Veselý, Josef Skupa i dr. Jan Malík) byla i členská základna této organizace v Československu už od počátku reprezentativní a odpovídající následnému významu této organizace. Nebyl to však jen význam daný statutem této organizace, ale velkou roli zde sehrála – právě díky této organizaci a jejím mezinárodním aktivitám – možnost většího kontaktu s tehdy rozděleným světem. Kontakty se zahraničními loutkáři byly pro rozvíjející se moderní české loutkářství důležitou oporou i inspirací. Jedním z velkorysých činů našich zahraničních partnerů bylo shromáždění velká kolekce loutek, které po r. 1969 ( po kongresu UNIMA konaném v Praze po invazi spojeneckých vojsk) přešly jako dary zahraničních center UNIMA do sbírek nově založeného Muzea loutkářských kultur v Chrudimi..

Nejdůležitější akce pořádané českým střediskem

Kromě každoročního setkání na Valné hromadě, je jednou ze stěžejních akcí Českého střediska oborová přehlídka Přelet nad loutkářským hnízdem, jejíž první ročník se uskutečnil v r. 1991. V současnosti je pravidelným datem konání první listopadový víkend a místem konání je v posledních letech Divadlo Minor v Praze. V duchu UNIMAse této národní přehlídce ( s občasnou účastí zahraničních hostů), která je jakousi „show case“ současného českého loutkářství setkávají nejlepší produkce profesionálních /statutárních i nezávislých skupin a divadel) a amatérských souborů. Na této přehlídce se také vyhlašuje jako výsledek ankety odborníků a kritiků prestižní cena ERIK (podle divadelníka Erika Kolára). Během Přeletu se uskutečnila již tři sympozia s mezinárodní účastí – vesměs reprezentace center UNIMA sousedících zemí (Polsko, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Švýcarsko…..)

Kromě této největší prezentace kompletu současného českého loutkářství , přesněji nejvýraznějších počinů daného roku, se v posledních letech na půdě Říše loutek uskutečňují pro členy UNIMA a přizvanou veřejnost dvě další akce – Klub UNIMA a UNIMA Festum( /Slavnost UNIMA. Klub UNIMA je tématicky zaměřen na významné osobnosti českého loutkářství ( v poslední době např. J.. Novotný, technologický workshop manželů Kuschmitzových, setkání s prezidentem UNIMA M.Schustere) či významná výročí i zajímavá téma – oslava 75.výročí založení UNIMA (2004), 95. výročí existence časopisu Loutkář (2007), klub UNIMA na téma Loutky a terapie (2005). Doprovodným programem těchto akcí jsou samozřejmě loutková představení nebo videoukázky. Od r. 2006 se koná v den založení UNIMA (20.5. 1929) v Říši loutek akce nazvaná UNIMA Festum/Slavnost UNIMA, připomínající historické datum i místo vzniku UNIMA.

České středisko se pravidelně podílí na participaci zahraničních hostů našich nejvýznamnějších loutkářských festivalů( Skupova Plzeň, Mateřinka), poskytuje záštitu i mezinárodnímu festivalu Spectacul interesse v Ostravě. České středisko se podílelo po celou dobu přípravy na World Puppetry Encyklopedia, a to v textové i obrazové části. Dokončilo úpravy, doplnění a překlad hesel podle požadavků francouzského vydavatele.

Činnost Českého střediska UNIMA v posledních 4 letech

V posledních čtyřech letech se české středisko soustředilo zejména na dvě aktivity s mezinárodním rozsahem i dosahem, které byly zároveň i propagací českého loutkářství a prezentací jeho současné tvorby a výsledků. První z nich bylo po dvouleté přípravě uskutečněné Okno do českého loutkářství  uskutečněné ve třech fázích – s prologem na Mateřince 2007 v Liberci, hlavní akcí Ventana czeca ve španělaské Tolose a konečně v tříměsíční prezentaci tohoto materiálu znovu v České republice – v Brně (brněnské Moravské zemské muzeum bylo jedním z iniciátorů a hlavních aktérů akce).

Druhou významnou akcí – vedle oslav 75. výročí UNIMA, kterých se v Praze v r. 2004 zúčastnil Miguel Arreche a Margareta Niculescu – bylo uspořádání zasedání exekutivy UNIMA v červnu 2007 v Liberci s možností zhlédnout nejen festival Mateřinka 07 s řadou doprovodných akcí, ale také Pražské quadriennale.

Spolupráce s dalšími středisky UNIMA

Tradičně dobrá spolupráce je s polským, maďarským, slovenským, v posledních letech chorvatským, německým, rakouským a švýcarským. Rezervy jsou ve spolupráci na společných mezinárodních projektech ( v oblasti profesionální i amatérské), v oblasti publikační i pokud jde o loutkářské festivaly.

Plánované aktivity

Podpora a spolupráce při řešení současné situace v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, organizace oslavy 80. výročí UNIMA, organizace Přeletu nad loutkářským hnízdem (příprava jubilejního 20.ročníku s možnou výstavou v r.2010 ), Mezinárodní sympozium o současné podobě loutkového divadla (zejména loutkového divadla pro dospělé) v Evropě (2008, 2009).

Organizační struktura

Pracovat s členskou základnou ( individuální členství) v době po r. 1968 bylo vzhledem k politické situaci v zemi velmi těžké. První svobodné volby a obnovení individuálního členství v Českém středisku UNIMA se uskutečnily až koncem 80. let (ještě před „sametovou revolucí“) a jsou základem členské základny dodnes. Členové UNIMA se scházejí jednou ročně na Valné hromadě, volby předsednictva probíhají ve čtyřletých intervalech.

České centrum má 10 členné předsednictvo, které se schází nejméně třikrát do roka Předseda: Nina Malíková Radové: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Nina Malíková Sídlo střediska: Sekretariát české střediska působí v Divadelním ústavu v Praze, který se zároveň formou projektů (stejně jako pro další nevládní organizace jako ITI, SIBMAS, ASSITEJ, AICT atd…) podílí na jeho aktivitách.

Adresa sekreatriátu: Celetná 17, 110 00 raha 1 – Staré Město, telefon: fax: Informace o činnosti UNIMA: www.divadlo/unima.cz , pravidelně v časopise Loutkář, který je zároveň informačním bulletinem Českého střediska UNIMA (www.divadlo/loutkar.cz, www.profiloutkari.cz,

O historii a vzniku UNIMA i o českém loutkářství a jeho osobnostech se můžete dočíst v anglicky vydané publikaci: Czech puppet theatre yesterday and today (Divadelní ústav Praha, 2006), na níž spolupracovalo i České středisko UNIMA