Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Preambule

UNIMA (UNion Internationale de la MArionette) je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována veVšeobecné deklaraci lidských práv Spojených národu 10.prosince 1948.

Cíle a prostředky

Cílem UNIMA je propagovat rozvoj loutkářského umění a to následovně:

 1. Podporovat – všemi možnými způsoby komunikace – kontakt a výměnu mezi loutkáři všech zemí a všech kontinentu,
 2. Organizovat kongresy, přednášky, festivaly, výstavy a soutěže, nebo nad nimi udělovat záštitu UNIMA,
 3. Pomáhat členům UNIMA při zajišťování jejich demokratických, syndikátních, finančních a právních zájmu v oblasti jejich profesionálních aktivit, UNIMA muže dávat doporučení nebo návrhy příslušným instancím,
 4. Podporovat profesionální vzdělání,
 5. Prohlubovat historický, teoretický a vědecký výzkum,
 6. Udržovat loutkářskou tradici stejně tak jako podporovat obnovu loutkářského umění,
 7. Propagovat využití loutky jako prostředku etické a estetické výchovy,
 8. Spolupracovat s dalšími organizacemi, které mají podobné cíle.

Struktura UNIMA

Členové

Kongres
Kongres je vrcholným orgánem UNIMA a tvoří ho zvolení radové a všichni členové UNIMA přítomní na kongresu. Hlasovací právo mají pouze radové. Kongres se koná nejméně jednou za čtyři roky.

Rada
Tvoří ji radové každé členské země demokraticky zvolení před každým kongresem, akreditovaní reprezentanti a deset na kongresu dodatečně zvolených radu. Rada se schází každé dva roky, z toho jedenkrát mezi kongresy.

Výkonný výbor, prezident, generální sekretář
Výkonný výbor řídí činnost UNIMA mezi kongresy. Prezident je tudíž prezidentem Rady. Generální sekretář odpovídá za mezinárodní kontakty a informace, za organizaci práce Výkonného výboru a za finance.

Komise
Aktivita UNIMA se uskutečňuje prostřednictvím činností jednotlivých komisí (16), které sdružují ty, kdož chtějí přispět k dosažení jejich cílu, každá z nich je vedena členem Výkonného výboru (Exekutivy). V současné době to jsou:

 • Komise pro vzdělávání a profesionální formaci
 • Komise pro vědecký výzkum
 • Komise pro komunikaci a publikaci
 • Statutární komise
 • Finanční komise
 • Komise pro amatéry
 • Komise pro Latinskou Ameriku
 • Evropská komise
 • Komise Asie-Pacifik
 • Komise UNIMA-2000
 • Komise pro rozvoj a mezinárodní solidaritu
 • Komise pro “ Loutkářství ve výchově“

Národní střediska a reprezentanti

Národní středisko UNIMA muže být vytvořeno dvěma způsoby:
a) nejméně deseti cleny (individuálními nebo kolektivními) z jedné země
b) již v této zemi existující loutkářskou organizací.

V zemi, v níž neexistuje národní středisko, muže generální sekretář, v souhlasu se cleny této země a s následným doporučením Výkonného výboru, pověřit jednoho clena této země funkcí reprezentanta UNIMA. Úkolem reprezentanta je rozvíjet vztahy mezi loutkáři své země, s cílem vytvořit národní středisko a udržovat stálý styk s generálním sekretářem.
V zemi muže existovat pouze jedno národní středisko. Toto středisko muže mít regionální sekce. Žádost o vytvoření národního střediska je předkládána k souhlasu Výkonnému výboru.

Historie Unima

Kronika UNIMA – mezinárodní loutkářské organizace – začíná v Praze, v Československu, 20. května 1929, u příležitosti V. sjezdu českých loutkářů, na který byli pozváni hosté z Bulharska, Francie, Jugoslávie, Německa, Rakouska, Rumunska a Sovětského svazu. V přátelské atmosféře se zrodila myšlenka založit mezinárodní loutkářskou organizaci.
UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) se zakrátko z malého kroužku přátel stala světovou organizací. Je třeba připomenout, že se UNIMA stala první mezinárodní divadelní organizací vůbec.

První členové UNIMA se však dlouho ze svých setkání netěšili: po Praze následovalo, rovněž v roce 1929, setkání v Paříži, poté další v Liege v r. 1930, ale kongres v Ljubljaně v roce 1933 byl už do II. světové války v r.1939 jejich setkáním posledním. Ani válka však nemohla zpřetrhat vybudované vztahy mezi loutkáři. Jakkoli se setkání musela konat tajně a někdy doslova dobrodružnými cestami, bylo nutné udržet navázané kontakty při živote. Nakonec právě tahle válečná „zkouška ohněm“ byla prověrkou nezdolné síly a solidarity, které byly charakteristickými znaky tohoto ranného období UNIMA. V roce 1957 to byli znovu Češi, kteří iniciovali první poválečné setkání UNIMA: na Kongresu v Praze byla znovu obnovena činnost UNIMA a tento čin znamenal i pro loutkáře konec „studené války“ v poválečném světe. UNIMA byla od počátku organizací velmi specifickou: snažila se důsledně o uplatňování demokratických principu obsažených v jejím statutu a přitom neztrácela přátelský, humanistický charakter a vždy se dovedla za své cíle rozhodne postavit. Nebyl to – zejména v Evropě rozdělené po r. 1945 na Východ a Západ – úkol nijak lehký. Síla UNIMA byla a je v tom, že se právě nad tyto problémy dokázala povznést. V šedesátých letech nová generace clenu UNIMA nastolila v práci UNIMA nová pravidla. Nový statut otevřel možnost zakládání národních středisek a mezinárodních komisí, které převzaly odpovědnost za rozvoj různých aktivit UNIMA. Díky tomu UNIMA přerostla ze skupiny dobrých přátel v moderní a činorodou organizaci. Po válce se uskutečnilo 12 Kongresu UNIMA, které byly spojeny s významnými mezinárodními festivaly. V roce 1980 se Kongres poprvé konal mimo Evropu – ve Washingtonu D.C., v hlavním městě Spojených státu a v r.1988 byl první Kongres v Asii – ve třech japonských městech: Nagoyi, Iidě a Tokiu. Kongres v Ljubjaně, ve Slovinsku v r.1992 přinesl modernizaci statutu a výraznou snahu učinit UNIMA živou a přitažlivou pro novou generaci loutkářů i milovníku tohoto umění. Nové plány obsahovaly nejen pomoc tem, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednost v oblasti loutkářství, ale přátelskou pomoc v nových oblastech výzkumu jako např. v oblasti pedagogiky, vzdělání a terapie.

Od osmdesátých let jsme svědky pravé exploze nových středisek i clenu ze všech kontinentu mimo Evropu. Tato nová centra vznikají podle nových kritérií, např. komise pro Asii a Ameriku, tak, aby ulehčily komunikaci a převzaly nové úkoly. Po čtyřiceti letech působení v Praze UNIMA poprvé mění své sídlo: generální sekretariát přesidluje do Varšavy v Polsku, kde zůstává osm let. Posléze, v r. 1980, se přemisťuje do Charleville-Mézieres ve Francii, do místa, které je už známé díky svému světovému festivalu. Od r. 1980 zde nesídlí jen UNIMA, ale také Institut International de la marionnette. Generální sekretariát UNIMA zde pracuje v prostorném centru, kde se také pravidelně setkávají návštěvníci z celého světa.

Od r. 1929. kdy byla založena UNIMA, se proměnil svět a proměnila se i samotná UNIMA. Stala se uznávanou a respektovanou světovou organizací. Silně se rozšířilo i spektrum aktivit UNIMA. Tento jev souvisí s daleko větším významem, který je dnes přisuzován loutkovému divadlu. Loutka je dnes využívána ve všech současných divadelních žánrech, včetně masmedií. V divadle, ve filmu, v obřadech, v rituálech, výchove, terapii, se loutka stává, jako každé umění, prostředkem ke sbližování lidí a boji proti netoleranci a násilí. Dlouholetá tradice nesmí stát v cestě tomu, aby byla UNIMA dynamickou organizací. Nesmí nikdy zapomenout na humanistickou myšlenku přátelství a porozumění obsaženou v její preambuli. UNIMA je za to zodpovědná nejen svým clenu, ale všem, jejichž život byl obohacen duchem a krásou loutky.

Budoucnost UNIMA

Hlavní cíle UNIMA jsou a i nadále budou pokračovat všemi způsoby v kontaktech a výměnách mezi loutkáři, milovníky loutkářství a organizátory ze všech kontinentu a dále propagovat, šířit a podporovat rozvoj loutkářského umění. Poslední Kongres podtrhl základní důležitost dobré komunikace mezi generálním sekretariátem, národními středisky a členy a vybídl celou organizaci k využití všech moderních prostředků informací, jako je Internet a e-mailové adresy, jimiž už disponuje generální sekretariát. Komise pro komunikaci a publikaci co nejdříve podpoří nové prostředky výměny informací. Jedním z nejtěžších úkolu, které si kdy UNIMA dala, je vydání encyklopedie, která je v současnosti už ve fázi realizace. S podporou UNESCO, vydání Světové encyklopedie loutkářského umění ( „World Encyklopedia of Puppetry Arts“) nebude jen vyplněním starého snu zakladatelů UNIMA, ale bude pro všechny loutkáře a milovníky divadla jedinečným pramenem a důkazem uznání důležitosti tohoto divadelního umění.

Další plány zahrnují pravidelné zasílání buletinu Generálního sekretariátu členům a samozřejmě pro všechny cleny každé čtyři roky kontinuitu kongresu a festivalu v různých městech světa. V roce 2000 se bude kongres UNIMA konat v Magdeburku v Německu. UNIMA, v současnosti se statutem nevládní organizace přidružené k UNESCO, urazila od svého založení dlouhou cestu a teší se dnes v kulturním světe velkému uznání. Díky energii a dobré vůli svých clenu má UNIMA jasnou budoucnost.

Co Vám UNIMA může nabídnout

 • kontakty a přátelství s lidmi z celého světa, kteří se zabývají loutkářstvím (ať už jako profesionálové či amatéři) nebo jsou proste milovníky tohoto umění,
 • setkání, konference, výměny, spolupráci,
 • možnost spolupráce s lidmi, jejichž činnost souvisí s loutkářstvím (terapie, vzdělávání, výzkum, dokumentace, sběratelství, výstavy, atd…)
 • informace a publikace o světovém vývoji
 • kurzy a workshopy
 • hrdost na to, že jste členem nejstarší mezinárodní divadelní organizace na světe

Jak se stát členem UNIMA

Každý, kdo se zajímá o loutkářské umění se muže snadno stát členem UNIMA, ať už jako individuální člen, nebo jako skupina (profesionální a amatérská divadla a skupiny, školy…).
V zemi, kde existuje národní středisko, lze přihlášku podat prostřednictvím sekretáře českého střediska UNIMA.

Chcete-li se stát členy UNIMA a souhlasíte se statutem UNIMA, vyplňte a odešlete přihlášku, nebo se obraťte na sekretariát české středisko UNIMA.

České středisko UNIMA
Celetná 17
110 00 Praha 1
tel: 224809189   fax: 224809226
e-mail: alena.kulhankova@divadlo.cz